Půjčovní řád

Půjčovní řád upravuje závazné podmínky půjčování vozidel.

Dalšími dokumenty jsou:

a) půjčovní list, který obsahuje znění půjčovní smlouvy a vyúčtování půjčovného

b) ceník půjčovného s jednotlivými sazbami
Půjčovna uzavírá s občanem či organizací (dále jen uživatel) půjčovní smlouvu (viz půjčovní list). Půjčovna má právo při závažném nebo opakovaném porušení půjčovních podmínek a to ze strany uživatele odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit u uživatele náhradu takto vzniklé škody, viz kapitola „Jiné“ tohoto půjčovního řádu. Vozidlo může být půjčeno jen osobě starší 18-ti let, která vlastní řidičský průkaz a která se prokáže občanským průkazem (pasem). Půjčovné je uvedeno v ceníku. Úhrada půjčovného se provádí při vrácení vozidla na základě vyúčtování. Při dlouhodobém zapůjčení vozidla organizaci se půjčovné hradí na základě faktury se 14-ti denní splatností. Při stanovení paušální sazby platí uživatel částku odpovídající na sjednaný počet dnů předem. V případě prodlení úhrady ze strany uživatele se postupuje podle platných právních předpisů s možností soudního vymáhání úhrady.

 

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je povinen chránit půjčené vozidlo před poškozením, odcizením nebo zničením. Dále je povinen dbát, aby nedocházelo k nadměrnému přetěžování a opotřebení daného vozidla a jeho agregátů. Rovněž je povinen kontrolovat a doplňovat stav chladící směsi, stav olejových náplní, stav brzdové kapaliny, stav pneumatik a tlaku v nich, provádět běžnou údržbu a i kontrolu akumulátoru. Bude-li zjištěno, že uživatel zanedbal své povinnosti a tím došlo k poškození vozidla nebo jeho částí, bude částka vyplacená za opravu účtována uživateli. Dojde-li k poškození vozidla, jeho odcizení či havárii, je uživatel povinen tuto skutečnost ohlásit půjčovně ihned bez zbytečného odkladu, dále je povinen toto ohlásit na policii a poté učinit vše pro to, aby událost byla řádně prošetřena a aby byl sepsán protokol a potvrzení pro likvidaci u pojišťovny. V každém případě uživatel zajistí potřebné údaje o druhém účastníkovi události – tj. jméno, bydliště, značku a SPZ vozidla, číslo OP, případně zaměstnavatele. Uživatel hradí půjčovně spoluúčast na události, mimo případů, kdy předloží příslušné potvrzení od policie o totožnosti jiného pachatele, který škodu zavinil a je tudíž zodpovědný za její úhradu. Při úmyslném poškození uživatel odpovídá jednak za škodu skutečnou, ale i za ušlý zisk za příslušné období. Jestliže bylo vozidlo odcizeno nebo zničeno, je uživatel povinen platit půjčovné a poplatek z prodlení pokud odcizení nebo zničení půjčovně neohlásí nebo do té doby, dokud se půjčovna o této skutečnosti jinak nedozví. Jestliže má půjčené vozidlo vadu, pro kterou ho nelze použít k požadovanému účelu, má uživatel právo na půjčení druhého vozidla, má-li ho půjčovna k dispozici do 24 hod. V případě závady má uživatel právo na prominutí poplatku půjčovného za dobu po kterou nemohl vozidlo vůbec používat. Uživatel své právo na prominutí, popřípadě slevu půjčovného, musí uplatnit u půjčovny nejpozději při vrácení vozidla, jinak jeho právo zanikne.

 

Práva a povinnosti půjčovny

Při uzavření smlouvy je půjčovna oprávněna vyžadovat od uživatele zálohu na půjčovné. Při předání vozidla je půjčovna povinna: předat vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání s vybavením dle platných předpisů a v čistém stavu, předat s vozidlem všechny provozní doklady, tj. OTP s potvrzením o zaplacení povinného ručení, půjčovní list nebo smlouvu o nájmu dopravního prostředku, seznámit uživatele s provozními a technickými pokyny výrobce pro vozidlo příslušné značky a typu a předvést funkční způsobilost vozidla a jeho vybavení

Půjčovna má právo:

  • při zaviněném poškození, odcizení či zničení vozidla nebo jeho části a vybavení či dokladů, pokud není kryto pojištěním, uplatnit u uživatele nárok na náhradu škody (stejně tak i při nedodržení předepsané údržby)
  • vyúčtovat náklady spojené s umytím, čištěním či dezinfekcí znečištěného vráceného vozidla
  • v případě poruchy vozidla a jeho nepojízdnosti bez zavinění uživatele hradí půjčovna náklady na jeho odvlečení a případné odůvodněné náklady, které uživateli tak vznikly v souvislosti se zajištěním vozidla před poškozením a odcizením (o důvodnosti nákladů rozhoduje půjčovna )
  • vyúčtovat náklady  za vysoký nájezd kilometrů, kdy dvojnásobek ujetých kilometrů je vyšší jak cena za dobu pronájmu bez DPH (nad dvojnásobek kilometrů se doúčtovávají 2 koruny za kilometr).

Pojištění

Vozidla půjčovny jsou havarijně pojištěna na území ČR. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhlášky č. 99/1989 Sb. – (požití alkoholických nápojů nebo jiných drog řidičem). Pojištění se rovněž nevztahuje na škody, které vznikly nedodržením podmínek půjčovního řádu, nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem. Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nároky ze zákonného pojištění, je uživatel povinen tuto pojistnou událost ohlásit také půjčovně. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih uplatněný pojišťovnou vůči půjčovně vymáhán na uživateli, který tuto povinnost nesplnil. Zněním předchozího odstavce není omezeno případné regresní právo pojišťovny vůči uživateli. Půjčovna si vyhrazuje právo vyžadovat na uživateli spoluúčast, která nebude uhrazena pojišťovnou.

Doba půjčení vozidla

Doba půjčení vozidla sjednaná ve smlouvě je pro obě strany závazná. Při opoždění vrácení vozidla se účtuje poplatek z prodlení podle sazby ceníku. Dobu půjčení lze prodloužit na návrh uživatele osobně nebo telefonicky. Neohlášené prodlení, resp. nevrácení vozidla ve smluvené době, pokud přesáhne 5 dnů, bude považováno za neoprávněné používání vozidla, podvod či zpronevěru. Tato skutečnost bude ohlášena policii s vyvozením všech důsledků vůči konkrétní druhé smluvní straně smlouvy.

Jiné

  • Uživatel nesmí provádět žádné opravy, úpravy či zásahy na vozidle, včetně úprav interiéru, ani montáž dodatečného vybavení či zařízení bez předcházející domluvy s majitelem.
  • Smluvní strany stvrzují, že jim nejsou známy okolnosti, jež by půjčovní list (smlouvu o pronájmu) činily neplatné. Tyto nejsou podepsány pod nátlakem a jsou výrazem jejich svobodné vůle, na důkaz čehož je vlastnoručně podepisují.

Smlouva o nájmu: pro stažení klikněte

Nákupní košík
Přejít nahoru