Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://shop.mercutcars.cz/. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje

E-shop: https://shop.mercutcars.cz/
Provozovatel: Mercutcars s.r.o.
Sídlo: Velehradská 2162, 686 03 Staré Město
IČO: 06233163
DIČ: CZ06233163
Kontaktní osoba: Robert Kalužík
Telefon: +420 720 601 130 
Email: mercutcars@seznam.cz

Informace

Internetový obchod https://shop.mercutcars.cz/ je určený k nákupu dárkových poukazů pro zážitkové jízdy třetím stranám, tedy zákazníkům.

Zákazník, který uskutečnil objednávku na nákup dárkového poukazu prostřednictvím portálu https://shop.mercutcars.cz/ je oprávněn dárkový poukaz v plném rozsahu uplatnit u prodávajícího.

Dárkový poukaz je forma ceniny s určitou monetární hodnotou, kterou lze využít k úhradě služeb.

Informace o dárkových poukazech a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků. Pohonné hmoty si zákazník platí sám, není-li uvedeno jinak (např. v rámci akce).

Platnost dárkových poukazů je 1 rok od data zakoupení.

V závislosti na počasí, teplotě a dalších podmínkách má prodávající právo odmítnout návrh na využití dárkového poukazu. Tohle právo lze uplatnit zejména:

 • v zimních měsících;
 • při silných srážkách (déšť, bouřky či sníh);
 • při padání krup;
 • při povodních a kalamitách;
 • při silných větrech, hurikánech, tornádech;
 • a v případě dalších přírodních katastrof.

Právo odmítnutí návrhu na využití poukazu lze aplikovat také na základě předpovědi počasí, pokud existuje skutečná hrozba a mohlo by dojít k materiální, zdravotní či jakékoliv jiné újmě.

Upřesnění časových variant dárkových poukazů:

 • půl dne – 8 hodin
 • den – 24 hodin
 • víkend – 48 hodin

Informace o přijímaných způsobech platby:

 • Bankovní převod / platba předem – Pokud se kupující rozhodne zaplatit předem (před dodáním dárkového poukazu), vybere při zadávání objednávky možnost „Bankovním převodem“ a prodávající mu zašle e-mailem fakturu. Daňový doklad (fakturu) zašle prodávající po objednání dárkového poukazu.
 • Platba kartou – online platba kartou skrze bránu ThePay. Rozhodne-li se kupující pro tuto metodu platby, tak vybere možnost „Platba kartou“. Prodávající následně odešle kupujícímu na jeho e-mail fakturu.

Na základě způsobu platby a došlé platby dárkový poukaz prodávající odešle na e-mail uvedený v objednávce. Mezibankovní platby mohou trvat v rozmezí 1–3 pracovních dnů v závislosti na bankovních ústavech. Zaplacením dárkového poukazu se rozumí připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího vedený u AirBank.

Číslo bankovního účtu: 299157765/0300
Variabilní symbol: číslo objednávky nebo faktury

 • Prodávající nepožaduje poplatky při platbě bankovním převodem nebo platební kartou.
 • Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 • Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 • Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování dárkových poukazů

Prodávající dodá dárkový poukaz kupujícímu bezprostředně po zaplacení. Není-li dárkový poukaz skladem, prodávající dohodne s kupujícím termín dodání individuálně. Kupující je povinen dárkový poukaz zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si dárkový poukaz při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady k dárkovému poukazu, zejména fakturu a informace k uplatnění, odešle prodávající kupujícímu ihned po vytvoření objednávky.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení:
Doručení dárkového poukazu probíhá zdarma přes e-mail. Kupujícímu přijde v potvrzujícím e-mail identifikační kód + odkaz, kde si může dárkový poukaz vygenerovat.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od dodání dárkového poukazu, a to bez ohledu na způsob provedení platby.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním dárkového poukazu.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky nebo faktury a bankovní spojení.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně dárkového poukazu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Vzor pro odstoupení od smlouvy zde.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup dárkového poukazu (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Dárkový poukaz nesmí být využitý.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Formulář pro vyřízení reklamace zde.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů .

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout třetím subjektům.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2018.

Nákupní košík
Přejít nahoru